LANGUAGE
NL / FR / EN / DE / IT



Christian Mertens

Markt 21
2450 Meerhout
België

Tel.: 014/30.13.33
Gsm: 0497/75.54.14

E-mail: mertenschristian@yahoo.com
BTW BE 772156424

Stratenplan



GRATIS

Bezoek ook:
www.por-no.be
www.dewijsheid.eu
www.re-bel.be
www.depri-up.be




 

Plan

 
 

De mens is een zondaar

 
Alles wat niet aan Gods perfecte maatstaven voldoet, is zonde.
Alles wat we onvolmaakt zeggen, denken of doen, is zonde. Maar het houdt dus in dat de zonde tot elk gedeelte van uw natuur en karakter is doorgedrongen: uw gedachten, wil, gevoel, geweten, geneigdheid en fantasie. U zondigt omdat u een zondaar bent.
De zonde is de prikkel van de dood.
Na onze lichamelijke dood leeft onze ziel verder en zijn er twee verschillende plaatsen waar deze ziel terecht kan komen.
 

De hemel

Niet alleen is de hemel een heerlijke plaats, maar de Bijbel leert ons dat de hemel een thuis is. De mensen die in de hemel wonen, lijden geen pijn, maar zijn blij. Het is een plaats van eeuwig geluk. Geen vloek, geen dood, geen tranen, geen boze machten,…  In de hemel zal ook geen discriminatie, angst of oorlog meer zijn, maar is er de glorie van God.
 

De hel

 
De Bijbel vertelt meer over de hel dan over de hemel en neemt elke twijfel weg over het bestaan ervan. De hel is een plaats waar de persoon eeuwig gescheiden is van God, maar in het gezelschap zit van de duivel en zijn demonen.
Enkele voorbeelden uit de Bijbel zijn:
  • “Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid” (Openbaring 20:15).
  • “Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven" (Matteüs 25:46).
 
Enkele kenmerken van de eeuwige pijniging in de hel zijn straffen, zoals gewetenspijnen, wanhoop, geween en knarsen van tanden, lichamelijke pijniging,… .
 
De verschrikkelijke rampen in deze wereld, hoe pijnlijk ook, zijn niet de grootste tragedie. Veel ernstiger is het als een mens weigert aan de hel te ontsnappen. Men kan slechts aan de hel ontkomen door te geloven in Jezus Christus.
 
 

God heeft u lief en Hij heeft een plan met uw leven

 
“Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)
 
“Ik ben gekomen”, zegt Jezus, “om hun het leven te geven in al zijn volheid.” (Johannes 10:10)
 
Hoe komt het dat vele mensen dit leven in al zijn volheid niet kennen?
 
Alle mensen hebben een probleem: het gescheiden zijn van God
 
“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.” (Romeinen 3:23)
 
“Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23) (geestelijke dood, dat is gescheiden zijn van God).
Wij zijn geschapen om God te dienen, maar door onze zonden zijn wij eigenzinnig en hebben wij geen relatie met God, maar een scheiding. Wij hebben Gods geboden niet gehouden en schieten tekort aan Zijn maatstaf. We zijn allen zondaars van nature en in ons doen.
 
Op velerlei manieren wordt geprobeerd deze scheiding te overbruggen. Eén van de meest elementaire factoren van het wereldsysteem is de religie. Religie is gebaseerd op de hoogmoed van de mens. Zij neemt aan dat de mens iets kan doen om door God aanvaard te worden. (eigen werken)
 
 

 

Er is maar één God

Jezus Christus is Gods enige antwoord voor dit probleem van scheiding.

 
Het ware geloof zegt, dat U bij God alleen aanvaarding kunt vinden, door het ontvangen van vergiffenis. Het is dan een gift gebaseerd op een door God verstrekte plaatsvervanger: Jezus
Christus, die de straf van de zonde op zich heeft genomen.
 

   
                                             
“Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8)
 
“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.'”  (Johannes 14:6)
 

U moet Jezus Christus aanvaarden als uw redder

 
Daarvoor zijn twee belangrijke dingen nodig: uw zonden erkennen en geloven dat Jezus voor uw zonden gestorven is. “Wendt u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.” (Handelingen 3:19)
“Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” (Johannes 1:12)
Als u de keuze om Jezus Christus te aanvaarden als uw redder met overtuiging aanneemt of verwerpt en u blijft hierin volharden, dan zijn dit de gevolgen:
 
           

 
                                                                      
We moeten één van deze wegen kiezen. Niemand anders kan die keuze voor ons maken. We moeten als volwassenen zelf kiezen welke weg we in het leven nemen. De brede weg ziet er zo gemakkelijk uit om te volgen, en veel mensen nemen deze weg. De smalle weg ziet er niet zo makkelijk uit, maar leidt naar een plaats die hemel heet. 
 

Kunt u één goede reden vinden waarom u Jezus niet zou aanvaarden als uw redder?

 

Hoe kunt u persoonlijk Jezus Christus aanvaarden als Redder?

 
  • Erken uw tekortkomingen (ik ben een zondaar en heb berouw).
  • Aanvaard Jezus Christus als uw redder: geloof dat Jezus gestorven is voor uw zonden en dat Hij u nieuw leven wil geven.
  • Open de deur van uw hart en vraag Hem om binnen te komen.
  • Ontvang Jezus Christus als Heer.
Het volgende gebed wil u helpen een definitieve beslissing te nemen:
 
Heer Jezus,
Ik ben er mij van bewust dat ik een zondaar ben.
Ik wil van mijn oude leven met al mijn zonden af.
Ik dank U dat U in mijn plaats stierf aan het kruis.
Ik geloof dat U opgestaan bent uit de dood.
Wil U nu, op dit moment, in mijn leven komen en mij helpen in mijn verdere leven, door de kracht van de Heilige Geest, zodat ik een nieuw leven kan leiden naar Uw plan.
Dank U, Heer Jezus.
 
AMEN
 
 
 

DE WEDERGEBOORTE


De Wedergeboorte
 
“Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien.” (Johannes 3:3) Dit zijn  woorden van Jezus Christus. De voorwaarde voor de wedergeboorte is: geloof met uw hart in Jezus Christus, gekruisigd en gestorven voor onze zonden. Door de natuurlijke geboorte worden wij mens. Daardoor worden wij kinderen van onze ouders. Maar die natuurlijke geboorte maakt ons nog geen kinderen van God. Daarvoor moeten wij voor een tweede keer geboren worden. Door de geestelijke geboorte veranderen wij van ongeestelijke in geestelijke mensen.
De wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest en komt niet voort uit menselijke ouders (opvoeding) of uit eigen inspanningen. Wedergeboorte moet ontvangen worden als een geschenk van God, door geloof in Hem.
 
 

Als men tot bekering komt, moet men

 

1.      Jezus Christus  volgen als Zijn discipel. (klik hier voor animatie)

Het woord discipel betekent leerling. Jezus Christus moet op de eerste plaats komen in ons leven en we moeten Hem elke dag volgen. Jezus vraagt ook om een doop.
 

De doop met water

 
1. Waarom?
Jezus Christus vraagt om een doop. De Bijbel spreekt namelijk over de doop in water in Johannes 3:23 en Matteüs 3:13-16.
“Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde.” (Matteüs 3:16)
“Johannes doopte toen ook, in Enon, dichtbij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen.” (Johannes 3:23)
 
2. Wie?
Elke berouwvolle christen.
 
3. Wanneer?
Zo snel mogelijk na de bekering.
 
4. In welke naam?
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 
5. Hoe?
Door volledige onderdompeling in water.
 
6. Betekenis?
Het is een symbool van begrafenis van het oude leven. Het oude leven met de zonden wordt afgewassen, het nieuwe leven begint. Het is een getuigenis t.o.v. de hemelse gewesten en de doper (vaak ook t.o.v. andere broeders en zusters).
 

2.      Jezus Christus dienen als Heer   (klik hier voor animatie)

Jezus heeft ons, als slaaf van de zonden, vrijgekocht met Zijn kostbaar bloed. Heer wil zeggen dat Jezus de meester is. We zijn bezit van Jezus en niet van onszelf. We moeten dus Jezus gehoorzamen en luisteren naar Zijn stem die op allerlei manieren tot uiting kan komen, zoals via de Bijbel, via de Heilige Geest. We moeten dus ons gehele leven ter beschikking stellen van God, zowel wat betreft ons lichaam, tijd, enzovoort. God heeft ons veel natuurlijke gaven gegeven. Wanneer we christen worden, moeten we daar geen afstand van doen, maar ze aan Hem toewijden, zodat ze ten volle kunnen worden benut voor Zijn Koninkrijk.
 

3.      Jezus Christus beminnen.

Wie van Jezus houdt, is gehoorzaam aan Zijn geboden en Woord en volbrengt Zijn wil.

De tien geboden (samenvatting)

 
1.      Vereer naast Mij geen andere goden;
2.      Maak geen godenbeelden, kniel voor zulke beelden niet meer, vereer ze niet;
3.      Misbruik de naam van de Heer, Uw God, niet;
4.      Houd de sabbat in ere, het is een Heilige dag;
5.      Toon eerbied voor uw vader en uw moeder;
6.      Pleeg geen moord;
7.      Pleeg geen overspel;
8.      Steel niet;
9.      Leg over een ander geen vals getuigenis af;
10.  Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, of wat hem ook maar toebehoort.
 

Bidden

 
Bidden is spreken met God maar ook luisteren naar Zijn stem.
Het gebed is enorm belangrijk en dus onmisbaar in het leven van een christen. Zoals het elke goede menselijke relatie betaamt om regelmatig met elkaar te spreken, zo is het ook met de relatie met God. Iedereen kan bidden, maar enkel door een oprechte bekering kunnen we spreken van een relatie met God, zodat er meer kans is op een gebedsverhoring.
 
Hier volgen enkele richtlijnen om te bidden:
 
Neem voldoende tijd om rustig te bidden en zoek geen uitvluchten om niet te moeten bidden.
 
Bid in een stille ruimte zonder afleidingen (zonder muziek of TV). Een vaste gebedsplaats in uw woonst is sterk aan te bevelen.
 
Bid in een bescheiden positie: aanbid met uw hart en vraag leiding aan de Heilige Geest.
 
Wees trouw in het gebed (iedere dag) en bid indien mogelijk meermaals per dag, zolang u het lichamelijk nog aankunt, ook al is het met tegenzin, vermoeidheid en/of ziekte.
 
We moeten erop letten dat we niet bidden om zelf door de mensen geëerd te worden en we moeten ook niet bidden met een onverzoenlijk en een ongelovig hart. Ons gebed mag ook niet heersend en aanklagend werken op onze broeders en zusters.
WAARSCHUWING: Wees erop bedacht dat er allerlei soorten tegenwerking zullen zijn om uw gebed te verminderen omdat Satan weet dat gebed enorm belangrijk is voor een kind van God. Satan zelf zal u dus proberen te ontmoedigen door allerlei misleidingen.
 

De Bijbel: het Woord van God

 
De Bijbel is enorm populair. Ondanks zijn ouderdom is het nog steeds de bestseller bij uitstek: het meest gedrukte, meest gekochte, meest gelezen en het meest vertaalde boek ter wereld. De Bijbel, ook Gods Woord genoemd, is het belangrijkste boek ter wereld omdat God in dit boek spreekt tot de mensen. Dit boek kan gezien worden als een kostbaar geschenk van God aan de mensheid. Maar niettemin voor velen ook helaas een gesloten boek. Alhoewel we steeds over de Bijbel spreken als een geheel boek, bestaat de Bijbel uit twee delen (het Oude en Nieuwe Testament) van 66 verschillende boeken die in een tijdsperiode van ongeveer 1500 jaren geschreven werden.
De schrijvers werden geïnspireerd door Gods Heilige Geest om hun teksten neer te schrijven. De Bijbel is het Boek van het Leven, het Boek vertelt ons de waarheid over God – wie Hij is en wat Zijn maatstaven zijn. Als u de Bijbel leest, zal u uzelf erin herkennen en u zal ontdekken dat God een doel met u heeft. (Lucas 6:46-49,  Johannes 3:36, Jakobus 1:19-27, 1 Johannes 2:3-6, 1 Johannes 5:1-5)
 

Samenkomen met andere christenen (klik hier voor animatie)

 
De Bijbel spreekt hier veel over, namelijk in het boek Handelingen. Het is Gods wil dat men als christen regelmatig samenkomt met andere christenen.
De bijeenkomsten of gemeenschappen moeten met regelmaat gebeuren. Een trouw bezoek aan de gemeenschap is noodzakelijk! Het is de wil van God dat men regelmatig het avondmaal viert! Tijdens het avondmaal wordt herdacht wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft.
Door raad en daad van andere christenen te horen, kunt u zich versterken in het geloof en krijgt u nog extra geestelijk voedsel.
We moeten elkaar bemoedigen.
 
 
   
 

Getuigenis afleggen van Jezus Christus

 
Kom naar buiten met uw geloof!!!
Vertel aan andere mensen wat Jezus Christus voor u heeft gedaan.
Breng m.a.w. de Blijde Boodschap over aan de mensen.
Jezus Christus heeft dit zelf opgedragen aan Zijn leerlingen.
Kom uit voor uw geloof en schaam u er niet voor!
Elke mens die Jezus Christus verloochent voor de mensen, verloochent Hem ook voor Gods engelen.
Elke mens die Jezus Christus verheerlijkt voor de mensen, verheerlijkt Jezus ook voor Gods engelen.
Getuigenis afleggen kan op verschillende manieren gebeuren.
 
 
 
 
 
 
ARE YOU SLEEPING?