LANGUAGE
NL / FR / EN / DE / ITChristian Mertens

Markt 21
2450 Meerhout
België

Tel.: 014/30.13.33
Gsm: 0497/75.54.14

E-mail: mertenschristian@yahoo.com
BTW BE 772156424

StratenplanGRATIS

Bezoek ook:
www.por-no.be
www.dewijsheid.eu
www.re-bel.be
www.depri-up.be
 

Satan

 
 

Wie is Satan?

 
De Satan wordt eerst beschreven als Lucifer, de belangrijke cherub (engel van hoge positie), die heilig en onberispelijk was. Lucifer besefte hoe mooi en superintelligent hij was en geleidelijk ontstond bij hem het verlangen naar zelfverheerlijking. In plaats dat Lucifer Gods engelen ervan overtuigde om God boven alles lief te hebben, werd hij hoogmoedig en probeerde hij hen ertoe over te halen hem te dienen en te eren.
Toen God Lucifer veroordeelde om zijn misdaden veranderde zijn naam in Satan, wat betekent: tegenstander.
Satan nam de leiding over een revolutie onder de engelen in de hemel, zodat een derde deel van het engelenrijk hem volgde.
De Bijbel vertelt over een belangrijke strijd in de hemel. De Bijbel verklaart: " Toen brak er oorlog uit in de hemel. MichaŽl en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.
Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald!
Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. (Openbaring 12:7-9,12)
De engelen, die meegesleurd werden in Satans opstand, worden demonen of boze geesten of onreine geesten of boze engelen genoemd.
Toen dus de beslissing was gevallen dat Satan niet langer in de hemel mocht blijven, vernietigde God Satan niet.
Aangezien God alleen uit liefde gediend wil worden, moet de trouw van Zijn engelen berusten op de overtuiging van Zijn rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid.
Als Satan onmiddellijk was uitgeroeid, zouden zij God meer uit vrees dan uit liefde hebben gediend.
Satans heerschappij en de gevolgen daarvan voor mensen en engelen, zouden laten zien waartoe het verwerpen van Gods gezag leidt. Hoe wist Satan de mens te doen vallen? Satan, de duivel, was aandachtig toen God het eerste mensenpaar volkomen heilig en gelukkig schiep. Satan was afgunstig en wist dat de gehele aarde na verloop van tijd gevuld zou zijn met rechtvaardige mensen die God aanbaden. Satan toonde zich een meester in het kiezen van de juiste tijd voor zijn ontmoeting en wachtte tot het juiste ogenblik om zijn verleidingspoging op Eva af te vuren. De opstandige engel (Satan) bediende zich van een schepsel, de slang, (Genesis 3:1) om tot Eva te praten.
Wij stellen ons een slang voor als een glibberig dier dat op de buik kronkelt, maar zo zag de slang er toen niet uit. De slang sprak tot Eva en verleidde haar om toch van die bepaalde boom te eten.
Nadat de vrouw, Eva, werd verleid gaf Adam dus ook toe om te zondigen. Na deze zonden werd de mensheid en de aardbodem door God vervloekt. De slang werd ook vervloekt tot een in het stof kruipend dier.
Sindsdien werd de heerschappij van God over de mens overgedragen aan Satan. Satan is nu de voorlopige heerser van de zondige mensheid, met al de dramatische gevolgen. De mensheid is er niet in geslaagd om zonder Gods hulp wereldvrede te brengen,
integendeel, het toenemend kwaad in de wereld bewijst dit. Wanneer God het tijdstip daarvoor gekomen acht, zal Satan uit deze chaotische wereld verwijderd worden, zodat God overal de gerechtigheid en Zijn koningschap kan grondvesten.
 
   

Satan is de

 
  • aartsleugenaar
  • aartsvijand
  • moordenaar
  • bedrieger
  • overste van deze wereld
  • verleider
  • misleider
  • verderver
  • enz. 

Occultisme : een gevaarlijke onwetendheid.

 
Tegenwoordig overheersen o.a. occulte films en literatuur opdringerig ons medialandschap.
Occultisme is in wezen de leer van al het bovennatuurlijke dat niet van God komt maar van de duivel.
Occult betekent dan ook : 'verborgen, geheim'. Wanneer echter mensen beseffen wat achter dit soort van bijgeloof en toverij schuilgaat, zouden ze zich met schrik daarvan afwenden.
Er heerst namelijk een grote onwetendheid op dit vlak, een laakbare lichtzinnigheid tegenover de werking van demonische machten, die onder de schijn van mensenhulp, individuen, gezinnen en generaties gevangen neemt. Hoeveel zouden er weer gelukkig en gezond kunnen worden indien ze begrepen dat hun nood het gevolg is van deze 'lichtzinnige' onwetendheid.
 
U was misschien bij een kaartlegster om de toekomst te kennen. U heeft gezellig meegedaan aan de tafeldans om gasten te ondervragen, enz. Velen denken een plezier te doen.
Mensen beseffen niet dat het juist deze dingen zijn die hen onder een gevaarlijk ban brengen die veroorzaakt worden door demonische machten.
Satan zelf, samen met zijn boze geesten zit hier achter.
 
De Bijbel, Gods Woord is echter buitengewoon duidelijk over het werk van demonische machten en de macht der zonde. (Lucas 8:26-39; 9:37-43; Johannes 8:44; Handelingen 16:16-18)
 
In het Oude Testament was elke vorm van occultisme ten strengste verboden. Het volk mag geen waarzeggerij of toverij bedrijven.
Het mag zich niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten.
In IsraŽl mag niemand worden aangetroffen die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt, of die de doden raadpleegt. Deze praktijken der heidenvolken, waaronder ook de Egyptenaren, zouden IsraŽl verontreinigen. Ze worden als gruwelen, als afgoderij beschouwd waarop de doodstraf staat.
De profeten, trouw aan Gods geboden, bestreden het occultisme. Valse profeten worden geÔnspireerd door een leugengeest.
Satan zelf kan ook wonderen verrichten. De overtuiging is dat het occultisme gaat om bovenmenselijke kennis en macht, die door Satan aan de mensen wordt aangeboden. Het Nieuwe Testament denkt in dezelfde lijn.
Afgodendienaars en tovenaars horen tot degenen die het rijk Gods niet zullen betreden.
 

Soorten occultisme

 
Bijgeloof is een van God losgemaakte geloofshouding en staat gelijk met ongeloof. Het is een wereldbeschouwing waarbij men "zonder God" door het leven wil gaan en zijn geloof op allerlei andere dingen vestigt. Zonder oprecht geloof in God is men onherroepelijk overgeleverd aan de machten der duisternis, die zich in verschillende vormen presenteren of manifesteren. Geluks- of ongeluksteken: men gelooft dat er voorwerpen en tekenen zijn die geluk of ongeluk brengen, zoals gelukspenningen, kaarsen, beelden, ringen of hangers, hoefijzers, mascottes, een zwarte kat, geluks- of ongeluksgetallen, enz.
 

Astrologie

De astrologie is gebaseerd op een misleidende illusie. Het is al erg wanneer een mens een illusie volgt, maar de demonische bedoeling van deze illusie is de mens zijn vertrouwen in God te ontnemen (indien er nog vertrouwen is) en hem geleidelijk in handen van Satan te spelen. Het fatalistische effect van astrologische voorspellingen is vaak desastreus.
 

Magie

Door occulte krachten wordt een bovennatuurlijke invloed uitgeoefend via toverspreuken, bezweringsformules en ceremonieŽn. Witte magie werkt gewoonlijk onder een mom van vroomheid (om zogezegd mensen te beschermen en te genezen), maar komt uit dezelfde bron als de zwarte magie (beschadigen en doden), die bewust met toverij en de duivel heeft te maken. Naijver en hebzucht zijn hierbij dikwijls de echte drijfveren ook al gebruikt men vaak de dekmantel van "onderzoek en wetenschap". Eťn der grondvormen van het occultisme is de magie. De magie wil bovennatuurlijke krachten inschakelen om bovenmenselijke resultaten te bereiken. Daarbij gaat het in de witte magie om beschermen en genezen, in de zwarte magie om beschadigen en doden. MagiŽrs komen overal ter wereld onder allerlei namen voor. Hun methoden zijn echter sinds onheuglijke tijden dezelfde gebleven. Bij zwarte magie zenden magiŽrs demonen op mensen en huizen af. Regelmatig blijkt dat daardoor veroorzaakte, verder onverklaarbare ziekten of spookverschijnselen pas ophouden, als zulke demonen in Jezus Christus naam bevolen worden weg te gaan.
 

Waarzeggerij 

Het verleden doorzoeken of de toekomst voorspellen door kaartleggers, helderzienden en waarzeggers. Dit doet men o.a. vanuit de lijnen van de hand, het raadplegen of trekken van de horoscoop van waaruit maandelijkse voorspellingen worden gedaan, het opwerpen van munten, het uitleggen van dromen, enz.
 

Pendelen en wichelarij

O.a. om ziekten en geneesmiddelen vast te stellen. Wordt gedaan boven foto's, kledingstukken, landkaarten, om vast te stellen of personen nog leven of waar ze zich bevinden. Men gebruikt de wichelroede en stralingmeting.
 

Occulte geneesmethodes 

Zoals reiki of magnetiseren: men probeert mensen te genezen. Als er een genezing plaatsvindt kan de patiŽnt een occulte belasting oplopen i.p.v. de ziekte.
 

Spiritisme

Men roept de doden op. Wat schijnbaar contact met doden is, is in werkelijkheid omgang met demonen.
 

Yoga

Dit is in wezen de eerste stap op weg tot zelfverlossing. Door de verraderlijke vermenging, hetzij praktisch (gewone gymnastiek), hetzij leerstellig, doorzien velen dit gevaar niet.
 
Er zijn nog tal van andere vormen van occultisme, de lijst is te lang om op te noemen.
 
"Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven." (2 Tessalonicenzen 2:10-11)
 
"Ö zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang." (2 Petrus 2:1-2)
 
Allen denken de ware leer te hebben, maar Gods Woord (de Bijbel), wordt afgewezen. Wie echter met zijn nood niet de levende God en Zijn Woord raadpleegt, maar bij dergelijke dwaalleringen te rade gaat, knoopt met de duivel een vertrouwelijke relatie aan. Niemand staat echter stil bij deze gruwelijke zonden.
 
Men denkt misschien: het is mij hetzelfde door wie ik geholpen word. Weet echter dat Satan voor deze hulp zwaar laat betalen.
 
De gevolgen kunnen zijn : ongeloof in God, rusteloosheid, neiging tot zwaarmoedigheid, geen uitkomst meer zien, verminderd zelfrespect, neiging tot zelfmoord, tegennatuurlijke ontucht, pornografie, seksuele aanranding, dolle drift, misdadigheid, grote angst, nachtmerries, verandering in persoonlijkheid, relatieproblemen, vreselijke gedachten, vloeken, godslasteringen, afkeer van Gods Woord, geen verlangen naar gebed, verschijningen zien, stemmen horen, enz.
 
Een leger van zieken lijdt onder deze gevolgen. Een dokter kan vaak zulke ziekten niet verklaren omdat ze niet van organische aard zijn, maar het gevolg van toverij en bijgeloof. Met ernst waarschuwt God ons ervoor.
 
"Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden. Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben de Heer, jullie God. Ook wie zich met geesten en schimmen inlaat, zal ik straffen en uitstoten." (Leviticus 19:31 + 20:6)
 
Van de persoon die zich dus met de machten der duisternis inlaat, wendt God zich af. God is hem niet meer welgezind. Hij wordt zijn rechter. "Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God !" (HebreeŽn 10:31) Laat niemand nu denken :'Och, wat overdrevenÖ., het zijn onschuldige middeltjes. Baat het niet dan schaadt het niet.' Dit zijn leugens van Satan. Hij misleidt uw gedachten.
 
Bestaat er nog bevrijding wanneer men zich daarmee heeft ingelaten? Ja, er is een weg tot volkomen bevrijding. Wanneer Jezus u vrijmaakt, bent u werkelijk vrij. "Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn." (Johannes 8:36) Jezus Christus is almachtig en staat boven de duivel. Indien u door duistere machten wordt geplaagd en gekweld en God heeft u de ogen geopend zodat u nu inziet dat het de gevolgen zijn van toverij en bijgeloof, die u of anderen voor u hebben gepleegd, heb dan goede moed. U kunt en moet vrij worden van schuld en de macht der zonde met zijn vreselijke gevolgen.
 
"Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad." (1 Johannes 1:7-9)
Jezus Christus stierf op het kruis voor uw zonden en wil u eeuwig leven geven. God is liefde en houdt van u, maar Hij is ook rechtvaardig en straft diegenen die ongehoorzaam zijn.
 
"Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij en afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend : hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood." (Openbaring 21:8)
 
Vernietig :alle boeken, tijdschriften, brieven, kalenders, amuletten, enz. die u met deze zonden verbinden. Ga zorgvuldig na wat u in uw huis hebt: deze zaken zijn soms moeilijk te herkennen omdat ze vaak 'vroom' verpakt zijn.