LANGUAGE
NL / FR / EN / DE / ITChristian Mertens

Markt 21
2450 Meerhout
België

Tel.: 014/30.13.33
Gsm: 0497/75.54.14

E-mail: mertenschristian@yahoo.com
BTW BE 772156424

StratenplanGRATIS

Bezoek ook:
www.por-no.be
www.dewijsheid.eu
www.re-bel.be
www.depri-up.be
 

Jezus

 
 

De Zoon van God

 
Men heeft over Jezus Christus geschreven en gehoord, waarschijnlijk over niemand zoveel als over Hem. Men maakt afbeeldingen, beelden, schilderijen, musicals, films… van Hem, maar door al die dingen kwam Jezus niet dichter tot ons. Zijn uiterlijk is niet van belang, maar Hij was wel een bijzonder mens die tegelijk ook God is. Zijn invloed op de geschiedenis is tot op de dag van vandaag groter, dan die van enig ander mens. Jezus is de enige mens, die uit een maagd geboren is. Haar naam was Maria.
Kort na de boodschap van een engel ontdekte Maria dat er een wonder in haar lichaam had plaatsgevonden. Ze verwachte een baby die geen aardse vader had. God bracht het leven van Zijn Zoon vanuit de hemel naar de schoot van de maagd Maria.
De Bijbel verklaart: “Maar toen de tijd gekomen was zond God Zijn Zoon,  geboren uit een vrouw” (Galaten 4:4). Dus voordat Jezus als mens van vlees en bloed op aarde werd geboren, had Hij reeds als de Zoon van God in de hemel geleefd. Jezus zelf sprak vaak over de hoge positie die Hij in de hemel had bekleed.
Hij zei tot Zijn toehoorders: “Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien  opstijgen naar waar Hij eerst was?” (Johannes 6:62)
Hij wordt tevens God Zijn ‘Enige Zoon' genoemd, alsook Zijn ‘Eerstgeborene'.
Johannes 1:14 : Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond,  vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.”
Johannes 3:16 : “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon  heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Hebreeën 1:6 : “Maar wanneer Hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt Hij: ‘Laten al Gods engelen Hem eer bewijzen.'“
De Bijbel verklaart dat deze Zoon met God de Vader en de Heilige Geest samenwerkte bij het scheppen van alle andere dingen Kolossenzen 1:15,16 : “Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.“
 
 
Jezus Christus zei tot de Romeinse bestuurder Pontius Pilatus: “Ik ben geboren en naar de wereld gekomen, om van de waarheid te getuigen.” (Johannes 18:37) Jezus Christus deed tal van wonderen en genezingen om mensen te helpen, maar ook om te laten zien dat Hij de Messias was.
Hij zei tot zijn leerlingen: “Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die Mij  gezonden heeft en Zijn werk voltooien.” (Johannes 4:34)
Jezus Christus kwam Zijn leven geven om ons te redden van de toorn van God.
De apostel Paulus zei: “Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door  Zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld.” (Romeinen 5:9) De belangrijkste reden waarom Jezus naar de aarde kwam, was dus om voor onze zonden te sterven. Hij zei: ”Want ook de  Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.” (Marcus 10:45) Losgeld is iets wat de bevrijding bewerkstelligt van iemand die gevangen wordt gehouden. Het is iets wat wordt betaald opdat hij zijn leven niet verliest. Jezus' volmaakte mensenleven werd gegeven om voor de mensheid verlossing uit de slavernij van zonden en de dood te verkrijgen. (1Petrus 1:18,19) “U weet immers dat u  niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.” , (Efeziërs 1:7)
“In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade”

Waarom was die verlossing nodig?”

God had Adam en Eva, het eerste mensenpaar, heilig en gelukkig geschapen. Adam en Eva waren dus zonder zonde en ze leefden in een prachtige tuin die “De tuin van Eden” werd genoemd. Er stonden veel verschillende soorten bomen in de tuin en één daarvan werd de “boom van de kennis van goed en kwaad” genoemd. God beval hen heel in het bijzonder niet van deze boom te eten en waarschuwde hen: “Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van  de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.” (Genesis 2:16-17) Eva at dus toch van die boom en zij wist ook haar man Adam ertoe over te halen God Zijn gebod te overtreden. Door deze ongehoorzaamheid aan God kwam de zonde in de wereld en werd de mens van God gescheiden. De mens was nu geestelijk dood en begon lichamelijk af te takelen door de zonde.
Hoe was het dan mogelijk dat door het offer van Jezus' leven alle mensen uit de slavernij van zonde en de dood verlost zouden worden? Er is een uiterlijk beginsel uit God Zijn wet voor de natie Israël bij betrokken, namelijk dat een leven moest
worden gegeven voor een leven. (Exodus 21:23) “Heeft ze wel ander letsel  opgelopen, dan geldt: een leven voor een leven,” en (Deuteronomium
19:21) “Heb geen medelijden en eis een leven voor een leven, een oog  voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet.” Jezus Christus gaf Zijn eigen volmaakte leven op het kruis om de mensheid te
verlossen van de dood. (1 Petrus 1: 18,19) “U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. “ en (Efeziërs 1:7) “In  Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade”. Jezus gaf Zijn leven om ons nieuw leven te geven en terug te kopen wat Adam en Eva hadden verloren.

De angsten en pijn van God Zijn Zoon waren met niets te vergelijken. Niemand heeft ooit zo geleden als deze man. Niemand heeft het lijden ooit minder verdiend en toch zoveel te verduren gehad. De enige mens in de geschiedenis die niet verdiende te lijden, heeft het meest geleden. Hij, “die geen enkele zonde  beging en over wiens lippen geen leugen kwam.” (1Petrus 2:22) Niets van Jezus' lijden was straf voor Zijn zonde. Jezus heeft in Zijn oneindige macht alle recht gehad om wraak te nemen, maar daarvan geen gebruik gemaakt. Jezus zei: “Weet je niet dat ik Mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat  Hij Mij dan onmiddellijk twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?” (Matteüs 26:53) De folteringen van Jezus waren ondraaglijk, de soldaten speelden hun spel met Hem. Ze blinddoekten Hem en sloegen Hem met vuisten en Hij kreeg een doornenkroon op Zijn hoofd gedrukt. Toen Hij aan het kruis hing riep Hij uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U  mij verlaten?” (Matteus 27:46 en Marcus 15:34)  Op dat verschrikkelijke moment wendde God zich af van Zijn geliefde Zoon, die toen de straf, het gescheiden zijn van God onderging. Niemand zal ooit zo alleen zijn als Jezus daar aan het kruis.

Door zijn vrienden en door God verlaten. De straf voor de zonden van anderen werd volledig betaald door de afgrijselijke dood van de Zoon van God. Drie dagen later werd Christus uit de dood opgewekt. Zo liet God op machtige wijze zien dat Hij Zijn dood in plaats van die van zondaars aanvaardde als een volledige en volmaakte betaling voor de straf van de zonden. Jezus bleef nog veertig dagen op aarde om te laten zien dat Hij leefde en keerde daarna terug naar de hemel (Handelingen 1:3) “Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk  bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.”. Daar is Hij nu weer als God de Zoon en Hij zal op de gepaste tijd terugkomen.

De wederkomst van Jezus Christus

 

Hoewel we niet precies de tijd van Jezus' wederkomst kunnen weten, weten we wel dat Hij spoedig komt. De tekenen, die in de Bijbel staan beschreven, bewijzen dit. De periode voor de wederkomst van Jezus kan onderverdeeld worden in twee fasen. De eerste fase bevat de weeën van de benauwdheid en de tweede fase de grote verdrukking.

Dit zijn verschillende tekenen:
  • Een grote toename van het aantal oorlogen, dan hier en dan daar.
  • Een toename van natuurrampen, grote aardbevingen, overstromingen, enz.
  • Hongersnoden en epidemieën.
  • Grote goddeloosheid: moreel verval, meer genoegens voor het slechte dan voor het goede; de liefde bij de meeste mensen zal verkillen.
  • Let op de natie Israël en het Joodse volk. De Joden werden naar alle einden van de aarde verstrooid. Maar de Bijbel voorspelde, dat God in de laatste dagen Zijn volk zou terugbrengen naar hun land. De stad Jeruzalem is ook een belangrijk teken in de eindtijd. Jeruzalem werd ongeveer 1900 jaar geregeerd door heidenen (niet-joden). Maar in 1967 kregen de Joden de stad Jeruzalem terug en ze wordt nu door de joden geregeerd.
  • enz ...
In de tweede fase, de grote verdrukking, zal een gevaarlijke leider zich openbaren. De Bijbel zegt in 2 Tessalonicenzen: 3 + 9-10: “Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.”
De in onze dagen toenemende crises en wanhoop passen in de voorspelde omstandigheden, die volgens de Bijbel zullen leiden tot een wereldwijde aanvaarding van een totalitair bestuur over één wereld en van de werelddictator, die de Bijbel de antichrist noemt.
Kijken we bijvoorbeeld naar Duitsland na 1930: een toenemende economische crisis, meer drugsgebruik (cocaïne) en een bloei van het occultisme creëerde een demonische atmosfeer die aan de basis lag van de aanstelling van een demonische leider: Hitler. Zo zien we ook in onze tijd de enorme bloei van het occultisme (occultisme is in wezen de leer van al het bovennatuurlijke dat niet van God komt maar wel van de duivel).
 
Jezus Christus heeft ons gewaarschuwd voor misleidingen. ”Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.” (Matteüs 24:24)
 
Volgend op deze vreselijke gebeurtenissen van de grote verdrukking zal Jezus naar de aarde terugkeren in grote macht en heerlijkheid. “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.” (Matteüs 24:27) De Mensenzoon komt op de wolken van de hemel.
 

Jezus Christus.

          
   

* Jezus is Gods Zoon

“Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.” (Lucas 3:22)
 
   

* Jezus is ook God

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1:1)
“Het Woord is Mens geworden en heeft bij ons gewoond.”(Johannes 1:14)
 
   

* Jezus is onze redder, omdat Hij gestorven is voor alle zonden

“Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen.” (1 Timoteüs 2:5-6)
 
   

* Jezus vergeeft Uw zonden

“Vriend, uw zonden worden u vergeven.” (Marcus 2:5)
“U weet, dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen zonde.”      (1 Johannes 3:5)
 
   

* Jezus Christus kwam in de wereld om de werken van de duivel te vernietigen.

De Bijbel zegt: “De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.”(1 Johannes 3:8) Satan hield de mensen gevangen door de zonde, maar Jezus maakte door Zijn sterven een einde aan Satans rechten op ons. De mensen kunnen nu kiezen. Zij die Jezus Christus kiezen als Hun Heer, worden bevrijd van de macht van Satan.
 
   

* Jezus doopt met de Heilige Geest

Jezus zond de Heilige Geest naar de apostelen.
Jezus zendt nog steeds de Heilige Geest naar elke wedergeboren christen. Hij doopt met de Heilige Geest.
 
   

* Jezus stierf en stond op uit de dood

“Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier.” (Marcus 15:37 + Marcus 16:2, 6)
 
   

* Jezus onze Middelaar

Een Middelaar is iemand die voor een ander bidt. Jezus bidt en pleit voor ons. “Zo kan Hij ieder die door Hem tot God komt volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.” (Hebreeën 7:25)
 
   

* Jezus is de weg, de waarheid en het leven

Er is maar één weg tot God, de Vader: Jezus Christus. Wie Jezus Christus bemint, die houdt ook van God de Vader, omdat de Vader en Jezus Christus (en uiteraard de Heilige Geest) één zijn. Wie niet in Jezus gelooft, die heeft ook geen geloof in de Vader, omdat Hij Jezus Christus heeft gezonden. Wie Jezus loochent, behoort toe aan de antichrist. U bent voor of tegen Jezus, er bestaat geen middenweg! U bent voor God of voor Satan! Om tot God te naderen, moet u dus Jezus Christus volgen. “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.'” (Johannes 14:6)